Informació


Què són els Entorns Virtuals d'Aprenentatge?

Un entorn virtual d'aprenentatge (EVA), virtual learning environment (VLE) en anglès, és un programari específicament dissenyat per facilitar l'ensenyament-aprenentatge utilitzant sistemes informàtics.
En general es tracta de sistemes que treballen en un entorn web i que possibiliten la comunicació entre els diferents subjectes del fet educatiu (entre el professorat, entre l'alumnat i entre el professorat i l'alumnat).
Els EVA permeten al professorat presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.
L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat.
Un dels EVA més utilitzats, fet amb programari lliure, és Moodle que disposa d'una activa comunitat en català.


Què són les webquests?


Són activitats orientades cap a la investigació en les quals part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet.
Més informació

Què són els edublocs o edublogs?